Atrium 1 i Green Day, biurowce Skanska, otrzymały certyfikaty EU GreenBuilding.

Atrium 1 i Gre­en Day, biu­row­ce Skan­ska, otrzy­ma­ły cer­ty­fi­ka­ty EU Gre­en­Bu­il­ding. Miło nam donieść, że pro­ces cer­ty­fi­ka­cji prze­pro­wa­dzi­ło Go4Energy.

Biu­ro­wiec Atrium 1, zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w samym cen­trum War­sza­wy, przy ron­dzie ONZ. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, Atrium 1 jest naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nym zie­lo­nym biu­row­cem wybu­do­wa­nym dotych­czas przez Skan­ska w Pol­sce.

To kolej­na inwe­sty­cja, przy któ­rej mamy przy­jem­ność współ­pra­co­wać ze Skan­ska” – twier­dzi Tomasz Augu­sty­niak, Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy – Otrzy­ma­nie Cer­ty­fi­ka­tu EU Gre­en­Bu­il­ding wią­że się z pod­da­niem inwe­sty­cji suro­wej oce­nie. Cer­ty­fi­kat pro­mu­je wyso­kie stan­dar­dy pro­jek­to­wa­nia , wyko­na­nia i eks­plo­ata­cji budyn­ków, co pro­wa­dzi do mini­ma­li­za­cji kosz­tów zuży­cia ener­gii, kosz­tów użyt­ko­wa­nia budyn­ku, a tak­że zapew­nia wyż­szy kom­fort pra­cy. Dla nas uczest­ni­cze­nie w tego typu pro­ce­sie jest bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­ce”.

Oprócz Atrium 1, rów­nież wro­cław­ski biu­ro­wiec Gre­en Day zre­ali­zo­wa­ny przez Skan­ska otrzy­mał cer­ty­fi­kat EU Gre­en­Bu­il­ding i tak­że w przy­pad­ku tej inwe­sty­cji Go4Energy było odpo­wie­dzial­ne za pro­ces cer­ty­fi­ka­cji.