Potrzebna jest kampania na temat budownictwa energooszczędnego

Ogól­no­pol­ska kam­pa­nia edu­ka­cyj­na na temat budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go oraz dostęp­nych dopłat była­by nie­zwy­kle poży­tecz­na i mogła­by przy­czy­nić się do wzro­stu zain­te­re­so­wa­nia budow­nic­twem ener­go­osz­częd­nym. twier­dzi w deba­cie Go4Energy Regi­na Gul, Senior Pro­ject Mana­ger w Dzia­le Zarzą­dza­nia Pro­jek­ta­mi Jones Lang LaSal­le, LEED Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal i BREEAM Asses­sor

Jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem, oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi?

Zgod­nie z dyrek­ty­wą 2010/​31/​EU, od 2020 wszyst­kie nowo powsta­ją­ce budyn­ki w Unii Euro­pej­skiej będą musia­ły udo­wod­nić, że są obiek­ta­mi o nie­mal zero­wym bilan­sie ener­ge­tycz­nym. Aby wes­przeć zrów­no­wa­żo­ne budow­nic­two, NFO­ŚiGW wpro­wa­dził sys­tem dopłat do dla osób fizycz­nych budu­ją­cych dom jed­no­ro­dzin­ny lub kupu­ją­cych dom czy miesz­ka­nie od dewe­lo­pe­ra. Wyso­kość takiej dota­cji uza­leż­nio­na jest od uzy­ska­ne­go stan­dar­du ener­ge­tycz­ne­go nie­ru­cho­mo­ści zgod­nie z wytycz­ny­mi NFO­ŚiGW.

Moż­li­wość uzy­ska­nia takich dopłat wpły­nę­ła na wzrost zain­te­re­so­wa­nia tema­ty­ką budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go wśród dewe­lo­pe­rów. Uzy­ska­nie wyż­sze­go stan­dar­du ener­ge­tycz­ne­go dla budyn­ku czy loka­lu ści­śle wią­że się jed­nak ze zwięk­szo­ny­mi nakła­da­mi inwe­sty­cyj­ny­mi na budo­wę, co jest istot­nym czyn­ni­kiem hamu­ją­cym roz­wój budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go. War­to rów­nież zwró­cić uwa­gę na to, że nabyw­cy miesz­kań i domów w Pol­sce wciąż kie­ru­ją się przede wszyst­kim ceną nie­ru­cho­mo­ści, a ta nie­ste­ty wzra­sta wraz z wyż­szym stan­dar­dem ener­ge­tycz­nym budyn­ku. Co wię­cej, prze­cięt­ny nabyw­ca nie­ru­cho­mo­ści wciąż jesz­cze ma raczej niską świa­do­mość odno­śnie racjo­nal­ne­go gospo­da­ro­wa­nia ener­gią w budyn­ku, co przed­kła­da się na jakość reali­zo­wa­nych inwe­sty­cji odpo­wia­da­ją­cych wymo­gom kupu­ją­cych.

Nale­ży spo­dzie­wać się, iż ze wzro­stem wie­dzy na temat ener­go­osz­częd­no­ści budynków/​miesz­kań wśród kupu­ją­cych, oraz wymier­nych korzy­ści finan­so­wych jakie one nio­są dla użyt­kow­ni­ków, pój­dzie zwięk­szo­na podaż ze stro­ny dewe­lo­pe­rów.

Jakich roz­wią­zań potrze­bu­je sek­tor budow­la­ny i co może zro­bić w tej spra­wie pol­ski rząd oraz sami dewe­lo­pe­rzy.

Ogól­no­pol­ska kam­pa­nia edu­ka­cyj­na na temat budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go oraz dostęp­nych dopłat była­by nie­zwy­kle poży­tecz­na i mogła­by przy­czy­nić się do wzro­stu zain­te­re­so­wa­nia budow­nic­twem ener­go­osz­częd­nym.

Co wię­cej, obec­ne dopła­ty do domów/​miesz­kań ener­go­osz­częd­nych nie są w sta­nie skom­pen­so­wać wyż­szych kosz­tów budo­wy takich inwe­sty­cji. Obec­nie, dla domów w stan­dar­dzie NF40 ( o zuży­ciu ener­gii ≤ 40 kWh /​(m2* rok) dota­cja wyno­si 30 000 brut­to, a dla stan­dar­du NF 15 ≤ 15 kWh /​(m2* rok) 50 000 brut­to. Dla loka­li miesz­kal­nych dota­cja wyno­si odpo­wied­nio dla stan­dar­du NF40 – 11 000 brut­to, a dla stan­dar­du NF 15 -16 000 brut­to.

Nale­ży spo­dzie­wać się, iż zwięk­sze­nie dopłat do inwe­sty­cji ener­go­osz­częd­nych, czy też inne ini­cja­ty­wy ze stro­ny Pań­stwa, spo­wo­du­ją wzrost zain­te­re­so­wa­nia budow­nic­twem przy­ja­znym śro­do­wi­sku wśród dewe­lo­pe­rów i poten­cjal­nych nabyw­ców.

Jakie będą kon­se­kwen­cje dyrek­tyw Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady i jak dosto­so­wać nasz kraj do poli­ty­ki ener­go­osz­częd­nej UE?

Nale­ży wpro­wa­dzić zmia­ny w prze­pi­sach pol­skie­go pra­wa budow­la­ne­go w celu dosto­so­wa­nia ich do wymo­gów UE. War­to tak­że zauwa­żyć, że upo­wszech­nie­nie odna­wial­nych źró­deł ener­gii, czy też nowo­cze­snych tech­no­lo­gii budow­la­nych umoż­li­wia­ją­cych uzy­ska­nie wyż­sze­go stan­dar­du ener­ge­tycz­ne­go, spo­wo­du­je obni­że­nie ich ceny, a co z tym idzie, zwięk­sze­nie ich dostęp­no­ści dla prze­cięt­ne­go inwe­sto­ra.

Co w związ­ku z nad­cho­dzą­cy­mi zmia­na­mi cze­ka sek­tor budow­la­ny i jak będzie kształ­to­wał się rynek usług budow­la­nych po 2020 roku?

Od począt­ku 2021 r wszyst­kie nowo budo­wa­ne budyn­ki będą musia­ły mieć bar­dzo niskie zuży­cie ener­gii, w głów­nej mie­rze pokry­wa­ne przez odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Nale­ży zauwa­żyć, iż zmia­ny te będą mia­ły duży wpływ na pro­ces budow­la­ny, któ­ry sta­nie się bar­dziej kosz­tow­ny. Moż­na jed­nak spo­dzie­wać się, że z cza­sem nastą­pi upo­wszech­nie­nie ener­go­osz­częd­nych tech­no­lo­gii budow­la­nych, a to, w połą­cze­niu z więk­szą kon­ku­ren­cją wśród ich pro­du­cen­tów, prze­ło­ży się w przy­szło­ści się na spa­dek cen takich roz­wią­zań, odczu­wal­ny dla inwe­sto­rów.

PARTNEREM DEBATY GO4ENERGY JEST WYDAWNICTWO MURATOR.

ZAPRASZAMY do wzię­cia udzia­łu w deba­cie – wypo­wia­da­nia się i zada­wa­nia w niej wła­snych pytań pod adre­sem: debata@​g4e.​pl

Deba­tę moż­na tak­że śle­dzić w naszych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych: