Zakończyliśmy proces certyfikacji Green Building dla dwóch inwestycji Skanska

Dwie nowo zre­ali­zo­wa­ne przez Skan­ska Pro­per­ty Poland inwe­sty­cje – Mal­ta House w Pozna­niu i kom­pleks budyn­ków Info­sys Gre­en Hori­zon w Łodzi uzy­ska­ły cer­ty­fi­kat Gre­en Buil­ding. Pro­ces cer­ty­fi­ka­cji pro­wa­dzo­ny był przez fir­mę Go4Energy.

To dla nas bar­dzo satys­fak­cjo­nu­ją­ce, że pro­ces cer­ty­fi­ka­cji Gre­en­Bu­il­ding w przy­pad­ku dwóch pre­sti­żo­wych inwe­sty­cji Skan­ska, był pro­wa­dzo­ny przez naszą fir­mę” – twier­dzi Pre­zes Go4Energy, Tomasz Augu­sty­niak. Cer­ty­fi­ka­ty Gre­en Buil­ding pro­pa­gu­ją takie pro­jek­to­wa­nie i użyt­ko­wa­nie budyn­ków, któ­re będzie pro­wa­dzi­ło do jak naj­mniej­sze­go zuży­cia ener­gii, dzię­ki cze­mu kosz­ty ich eks­plo­ata­cji będą zna­czą­co niż­sze, a kom­fort pra­cy zde­cy­do­wa­nie wyż­szy. War­to dodać, że od stycz­nia 2014 budyn­ki, któ­re będą chcia­ły uzy­skać cer­ty­fi­kat pod­le­gać będą jesz­cze bar­dziej rygo­ry­stycz­nym warun­kom tech­nicz­nym”.