Energooszczędne budynki są tańsze w eksploatacji – pierwszy w 2014 głos w debacie

Sto­so­wa­nie zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań ma uza­sad­nie­nie nie tyl­ko eko­lo­gicz­ne, ale tak­że eko­no­micz­ne, ponie­waż ener­go­osz­częd­ne budyn­ki są tań­sze w eks­plo­ata­cji. – twier­dzi Michał Mar­sza­łek z Skan­ska Pro­per­ty Poland.

Jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi?

Sto­so­wa­nie zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań ma uza­sad­nie­nie nie tyl­ko eko­lo­gicz­ne, ale tak­że eko­no­micz­ne, ponie­waż ener­go­osz­częd­ne budyn­ki są tań­sze w eks­plo­ata­cji. Potwier­dza to raport BPO/​SSC Biu­ra na mia­rę usług” przy­go­to­wa­ny przez Skan­ska Pro­per­ty Poland we współ­pra­cy z Jones Lang LaSal­le oraz Związ­kiem Lide­rów Sek­to­ra Nowo­cze­snych Usług Biz­ne­so­wych w Pol­sce (ABSL). Doku­ment opi­su­je powo­dy, dla któ­rych nowo­cze­sne przed­się­bior­stwa się­ga­ją po pro­eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia w swo­ich budyn­kach. Na koszt eks­plo­ata­cji prze­strze­ni biu­ro­wej w naj­więk­szym stop­niu wpły­wa­ją ogrze­wa­nie, chło­dze­nie oraz oświe­tle­nie. Łącz­nie sta­no­wią one ponad 80% kosz­tów użyt­ko­wych. Wpro­wa­dze­nie efek­tyw­nych roz­wią­zań już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia pozwa­la na uzy­ska­nie do 50% oszczęd­no­ści na zuży­ciu ener­gii i od 40 do 50% oszczęd­no­ści na zuży­ciu wody. Istot­ny jest fakt, że prze­my­śla­ne nowo­cze­sne roz­wią­za­nia zapew­nia­ją więk­szy kom­fort dla osób prze­by­wa­ją­cych i pra­cu­ją­cych w obiek­tach, co prze­kła­da się na wyż­szą efek­tyw­ność i moty­wa­cję pra­cow­ni­ków oraz owo­cu­je mniej­szym odset­kiem nie­obec­no­ści w pra­cy z powo­dów zdro­wot­nych.

Jakich roz­wią­zań potrze­bu­je sek­tor budow­la­ny i co może zro­bić w tej spra­wie pol­ski rząd oraz sami dewe­lo­pe­rzy?

Czę­sto już po wybu­do­wa­niu budyn­ku oka­zu­je się, że w rze­czy­wi­sto­ści ma on gor­sze para­me­try niż te zapi­sa­ne w pla­nach. Może to wyni­kać z nie­wła­ści­wych zało­żeń lub błę­dów w wyko­na­niu, któ­re mogą pogor­szyć sto­pień zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię pier­wot­ną obiek­tu nawet o kil­ka­na­ście pro­cent. Bra­ku­je rów­nież wymo­gów doty­czą­cych spraw­no­ści sys­te­mów ogrze­wa­nia, przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej czy chło­dze­nia i ist­nie­je zbyt duża dowol­ność w dobo­rze urzą­dzeń. War­to, by kolej­ne wpro­wa­dza­ne prze­pi­sy pro­wa­dzi­ły do pod­nie­sie­nia stop­nia reali­za­cji zało­żeń doty­czą­cych ener­go­osz­częd­no­ści budyn­ków zawar­tych w pro­jek­tach budow­la­nych. Nie­zwy­kle waż­ne jest tak­że wpro­wa­dza­nie ini­cja­tyw zmie­rza­ją­cych do zwięk­sze­nia udzia­łu ener­gii pocho­dzą­cej ze źró­deł odna­wial­nych, pro­gra­mów wspie­ra­ją­cych inno­wa­cyj­ne i nowo­cze­sne roz­wią­za­nia, zachę­ty finan­so­we (dota­cje, ulgi podat­ko­we, gwa­ran­to­wa­ne ceny zaku­pu ener­gii).

Jakie będą kon­se­kwen­cje dyrek­tyw Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady i jak dosto­so­wać nasz kraj do poli­ty­ki ener­go­osz­częd­nej UE?

Wpro­wa­dze­nie pla­no­wa­nych prze­pi­sów ozna­cza w Pol­sce ogrom­ną rewo­lu­cję. Do nowych wyma­gań trze­ba będzie dosto­so­wać nie tyl­ko pro­duk­ty i roz­wią­za­nia tech­nicz­ne sto­so­wa­ne w budow­nic­twie, ale tak­że cały pro­ces pro­jek­to­wa­nia, reali­za­cji i utrzy­ma­nia budyn­ków w wie­lo­let­niej per­spek­ty­wie. W Pol­sce budyn­ki cią­gle pro­jek­tu­je się na eks­tre­mal­ne warun­ki pogo­do­we, któ­re wystę­pu­ją dość rzad­ko. Tym­cza­sem z punk­tu widze­nia ener­go­chłon­no­ści budyn­ku waż­niej­sze jest zba­da­nie zuży­cia ener­gii w okre­sach pomię­dzy tymi eks­tre­ma­mi. W wie­lu kra­jach na eta­pie pro­jek­to­wym bada się wie­le opcji roz­wią­zań insta­la­cyj­nych i fasa­do­wych tak, by wybrać tę zapew­nia­ją­cą naj­niż­sze zuży­cie ener­gii w cią­gu całe­go roku. Jak wska­zu­je BIPE (Biu­ro Infor­ma­cyj­ne Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go) wyzwa­niem jest rów­nież wpro­wa­dze­nie odpo­wied­nich narzę­dzi pozwa­la­ją­cych na kon­tro­lę, czy prze­pi­sy są fak­tycz­nie wpro­wa­dza­ne w życie. War­to zwró­cić uwa­gę na to, że część wymo­gów sta­wia­nych przez nową dyrek­ty­wę Unii Euro­pej­skiej funk­cjo­nu­je już w pol­skim sys­te­mie praw­nym, np. wpro­wa­dzo­ne świa­dec­twa ener­ge­tycz­ne budyn­ków.

Co w związ­ku z nad­cho­dzą­cy­mi zmia­na­mi cze­ka sek­tor budow­la­ny i jak będzie kształ­to­wał się rynek usług budow­la­nych po 2020 roku?

Wpro­wa­dza­nie nowych stan­dar­dów wią­że się z szer­szy­mi korzy­ścia­mi dla Pol­ski i miesz­kań­ców nasze­go kra­ju. Według eks­per­tów KAPE (Kra­jo­wa Agen­cja Posza­no­wa­nia Ener­gii) budow­nic­two nisko­ener­ge­tycz­ne w per­spek­ty­wie 20 lat dopro­wa­dzi do spad­ku kosz­tów budo­wy i eks­plo­ata­cji budyn­ków, a tak­że zapew­ni dodat­ko­we wpły­wy do budże­tu pań­stwa rzę­du 140 mln zło­tych. Jak wyni­ka z sza­cun­ków Mini­ster­stwa Trans­por­tu, Budow­nic­twa i Gospo­dar­ki Mor­skiej, samo tyl­ko zapo­trze­bo­wa­nie na mate­ria­ły ter­mo­izo­la­cyj­ne wzro­śnie o 40 – 70%, a zatrud­nie­nie w fir­mach je pro­du­ku­ją­cych o ok. 10%. Popra­wi się też sytu­acja przed­się­biorstw dostar­cza­ją­cych roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne w nowo­cze­snych sys­te­mach ogrze­wa­nia, chło­dze­nia, wen­ty­la­cji, oświe­tle­nia oraz pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej. Według Kra­jo­wej Agen­cji Posza­no­wa­nia Ener­gii, śred­ni koszt dosto­so­wa­nia już ist­nie­ją­ce­go budyn­ku do wymo­gów dyrek­ty­wy to w Pol­sce 400 tys. zł.

Michał Mar­sza­łek jest Gre­en Busi­ness Coör­di­na­tor w Skan­ska Pro­per­ty Poland.

PARTNEREM DEBATY GO4ENERGY JEST WYDAWNICTWO MURATOR.

ZAPRASZAMY do wzię­cia udzia­łu w deba­cie – wypo­wia­da­nia się i zada­wa­nia w niej wła­snych pytań pod adre­sem: debata@​g4e.​pl

Deba­tę moż­na tak­że śle­dzić w naszych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych: