Podstawa rozwoju budownictwa energooszczędnego to edukacja – głos w debacie

Jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem, oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi?

Moim zda­niem pod­sta­wą do tego aby budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne się roz­wi­ja­ło jest edu­ka­cja i zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa na temat cał­ko­wi­tych kosz­tów zwią­za­nych z budyn­ka­mi. Koniecz­ne jest demon­stro­wa­nie jaki jest roz­kład nakła­dów ponie­sio­nych na stwo­rze­nie” budyn­ku w sto­sun­ku do eks­plo­ata­cji (life cyc­le cost)
Jakich roz­wią­zań potrze­bu­je sek­tor budow­la­ny i co może zro­bić w tej spra­wie pol­ski rząd oraz sami dewe­lo­pe­rzy?

Pierw­sze co się nasu­wa to wszel­kie­go rodza­ju rzą­do­we pro­gra­my wspie­ra­ją­ce, ale nie jest to do koń­ca roz­wią­za­nie natu­ral­ne i w obec­nej sytu­acji eko­no­micz­nej raczej mało praw­do­po­dob­ne. Więk­sza świa­do­mość i zaan­ga­żo­wa­nie w eko­lo­gicz­ne budow­nic­two samych odbior­ców oraz ure­al­nie­nie cen obiek­tów, któ­re wyko­rzy­stu­ją tech­no­lo­gie eko­lo­gicz­ne spo­wo­du­je roz­wój tej gałę­zi. Rząd w tym wypad­ku powi­nien sku­pić się na edu­ka­cji, dewe­lo­pe­rzy nato­miast powin­ni popra­wić pro­duk­tyw­ność i orga­ni­za­cję inwe­sty­cji aby dodat­ko­wy koszt budow­li eko­lo­gicz­nej posia­dał atrak­cyj­ną sto­pę zwro­tu z inwe­sty­cji.

Dodat­ko­wo rząd powi­nien doko­nać kom­plek­so­wej i nie­za­leż­nej ana­li­zy, poka­zu­ją­cej któ­re tech­no­lo­gie ener­go­osz­częd­ne nale­ży pro­mo­wać aby jed­no­znacz­nie pozy­tyw­nie wpły­wać na sytu­acje eko­no­micz­ną kra­ju (gene­ru­ją­ce miej­sca pra­cy) oraz roz­wi­jać lokal­ne ośrod­ki nauko­we (pro­mo­cja rodzi­mych tech­no­lo­gii i zaso­bów)

Jakie będą kon­se­kwen­cje dyrek­tyw Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady i jak dosto­so­wać nasz kraj do poli­ty­ki ener­go­osz­częd­nej UE?

Praw­do­po­dob­nie w naszych realiach spo­wo­du­je to nie­uza­sad­nio­ny wzrost cen i pro­mo­cję roz­wią­zań, któ­re nie zawsze będą opty­mal­ne (kosz­ty vs efek­tyw­ność).

Co w związ­ku z nad­cho­dzą­cy­mi zmia­na­mi cze­ka sek­tor budow­la­ny i jak będzie kształ­to­wał się rynek usług budow­la­nych po 2020 roku?

Rynek budow­la­ny jest sil­nie zwią­za­ny z sytu­acją na ryn­kach finan­so­wych. Wszel­kie zmia­ny w prze­pi­sach maja raczej krót­ko­trwa­ły wpływ, bran­ża bar­dzo szyb­ko się dosto­so­wu­je i jeże­li sytu­acja eko­no­micz­na będzie pozy­tyw­na to pro­duk­cja budow­la­na powin­na się roz­wi­jać.
Pan Emil Gro­madz­ki jest Pro­duct Mar­ke­ting Mana­ge­rem w Car­rier Pol­ska

ZAPRASZAMY do wzię­cia udzia­łu w deba­cie – wypo­wia­da­nia się i zada­wa­nia w niej wła­snych pytań pod adre­sem: debata@​g4e.​pl

Deba­tę moż­na tak­że śle­dzić w naszych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych:

Patro­nem deba­ty jest Wydaw­nic­two Mura­tor.