Głos w debacie – Paweł Pucher z Partner, Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór – Adwokaci

Istnieją co najmniej trzy metody wspierania budownictwa energooszczędnego,

negatywną i pozytywną.

 

System wsparcia informacyjnego polega głównie na stworzeniu z charakterystyki energetycznej budynku wartości handlowej, uwzględnianej przez nabywających dom czy mieszkanie.

 

Metoda negatywna bazuje na narzuceniu wymagań w zakresie efektywności energetycznej budynków i sankcjonowaniu tworzenia budynków niespełniających norm.

 

Wsparcie pozytywne opiera się natomiast na systemach dofinansowania budownictwa energooszczędnego.

 

We wsparciu informacyjnym i negatywnym obciążenie ekonomiczne spoczywa na inwestorach, z tą różnicą, że pierwsze z nich zakłada istnienie woli poniesienia takiego obciążenia, a drugie nakłada taki obowiązek. We wsparciu pozytywnym finalny koszt rozłożony jest na wszystkich podatników.

 

Wsparcie informacyjne,  już obecnie funkcjonujące w oparciu o świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, zostanie znacząco wzmocnione przez implementację Dyrektywy 2010/31/UE w nowopowstającej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

 

Pozostaje jedynie pytanie jak szybka jest możliwa zmiana świadomości społecznej, co, do – jeśli nie wpływu budownictwa energooszczędnego na ochronę środowiska, to opłacalności ekonomicznej inwestycji.

 

Mocne podejście negatywne, na pierwszy rzut oka jawiące się, jako najbardziej skuteczne, jest trudne do przeprowadzenia ze względów politycznych i społecznych, a dodatkowo, paradoksalnie, może ograniczyć liczbę budynków z zastosowaniem technologii energooszczędnych, z uwagi na konieczność zgromadzenia większej ilości funduszy na zrealizowanie inwestycji. Z wymienionych powodów trudno zakładać, że opracowywana obecnie na poziomie ministerialnym definicja budynku o niemal zerowym zużyciu energii, zawierać będzie określenie wskaźników zużycia energii pierwotnej na poziomie, który w drastycznym stopniu przełoży się na zapotrzebowanie na techniki energooszczędne.

Wsparcie pozytywne jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem, ponieważ uwzględnia aspekty psychologii społecznej – traktujemy, jako stratę to, co mogliśmy za darmo osiągnąć, ale po to nie sięgnęliśmy. Pomimo jego dużej kosztowności związanej z tworzeniem funduszy celowych, zwolnień podatkowych, itp. jest najlepszym sposobem dla osiągnięcia zakładanych celów – ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia uzależnienia od energii importowanej.

 

W ramach rozwoju trzech powyżej wspomnianych aspektów wsparcia, rola instytucji państwowych i deweloperów jest zróżnicowana.

 

Po pierwsze, analizując wsparcie informacyjne, zwrócić należy uwagę, że stworzenie systemu certyfikacji jest bardzo dobrym mechanizmem dla kształtowania świadomości społecznej, co do korzyści płynących z rozwoju budownictwa energooszczędnego. Jedyne, co należy dodać do obecnego modelu, to odpowiednie wsparcie PR-owskie. Równą rolę mogą grać tutaj zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Tylko przykładowo można wymienić: tworzenie akcji promocyjnych uświadamiających, jakie kwoty można zaoszczędzić wybierając technikę budowy zawierającą elementy budownictwa energooszczędnego czy tworzenie platform internetowych, za pomocą, których możliwe jest obliczenie czasu zwrotu nakładów.

 

Po drugie, odnosząc się do metody negatywnej wskazać należy, że w procesie lobbowania, co do ukształtowania definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii należy być bardzo ostrożnym.  Zbyt rygorystyczne określenie warunków może odnieść skutek w postaci zmniejszenia liczby inwestycji, ze względu na konieczność zgromadzenia większych funduszy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osiągnięcie wyśrubowanych norm rozłożyć w czasie.

 

Po trzecie, największe możliwości mają instytucje władzy publicznej i deweloperzy na gruncie wsparcia pozytywnego. Rolą instytucji publicznych winno być ukształtowanie systemu gratyfikacji finansowych na innych zasadach niż już obecnie istniejące. Systemem wsparcia należy objąć nie tylko osoby korzystające z kredytu, ale również realizujących inwestycje ze środków własnych. Obecnie bowiem FOŚiGW via wybrane banki wspiera tylko kredytobiorców, którzy nabywają lokale spełniające określone w programie parametry.

 

Rolą deweloperów jest pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania i zaoferowanie palety możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających osiągnięcie wymaganych norm.

 

 

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w debacie – wypowiadania się i zadawania w niej własnych pytań pod adresem: debata@g4e.pl

 

Debatę można także śledzić w naszych serwisach społecznościowych:

 

         

 

Patronem debaty jest Wydawnictwo Murator.