Czy Polska jest gotowa na inwestycje prawie Zero-energetyczne?

Sek­tor budow­la­ny pochła­nia 40% łącz­ne­go zuży­cia ener­gii całej Unii Euro­pej­skiej. Dla­te­go, prio­ry­te­tem na naj­bliż­sze lata, jest reduk­cja tej licz­by do 20%. Cel ma być zre­ali­zo­wa­ny dzię­ki popra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Moż­na to osią­gnąć poprzez zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię, wyko­rzy­sta­nie odna­wial­nych źró­deł (słoń­ce, wiatr, bio­ma­sa) lub przez pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Zmia­ny doty­czyć będą, zarów­no sta­rych jak i nowych obiek­tów. Praw­dzi­wym wyzwa­niem, przed któ­rym stoi sek­tor budow­la­ny w Pol­sce, jest wpro­wa­dze­nie budyn­ków nie­mal zero-ener­ge­tycz­nych, zero-ener­ge­tycz­nych i plus-ener­ge­tycz­nych. Zmia­ny zarzą­dzo­ne przez dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Radę UE, będą mia­ły poważ­ny wpływ na cały sek­tor budow­nic­twa.

Cha­rak­te­ry­sty­ka ener­ge­tycz­na budyn­ków

Kra­je człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej, zosta­ły zobo­wią­za­ne do usta­le­nia mini­mal­nych wyma­gań w zakre­sie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej obiek­tów. Coraz sze­rzej wdra­ża­na jest idea wyso­kiej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ku. Już teraz każ­dy obiekt i lokal musi posia­dać świa­dec­two, obra­zu­ją­ce jego cha­rak­te­ry­sty­kę ener­ge­tycz­ną, a tak­że zale­ce­nia doty­czą­ce jej popra­wy. Świa­dec­two takie, powin­no być prze­ka­zy­wa­ne nabyw­cy lub najem­cy. Dotych­cza­so­wa prak­ty­ka, wska­zu­je na zde­cy­do­wa­nie mniej­sze od zakła­da­ne­go zna­cze­nie świa­dectw ener­ge­tycz­nych w budow­nic­twie. W związ­ku z tym, potrzeb­ny będzie nowy sys­tem wyzna­cza­nia cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków, cer­ty­fi­ka­cji i kon­tro­li. Naj­bar­dziej restryk­cyj­ne wytycz­ne, zwią­za­ne z budyn­ka­mi nie­mal zero-ener­ge­tycz­ny­mi, obej­mą nowo­pow­sta­ją­ce obiek­ty. Nowe roz­wią­za­nia, będą też wdra­ża­ne przy oka­zji reno­wa­cji, któ­rej koszt prze­kro­czy 25% war­to­ści ist­nie­ją­cych już budyn­ków.

Pla­ny inwe­sty­cyj­ne dla Pol­ski

Przed Pol­ską stoi wyzwa­nie, zwią­za­ne z dosto­so­wa­niem się do nowych realiów. Wciąż nie mamy defi­ni­cji obiek­tu zero-ener­ge­tycz­ne­go, któ­ry sta­no­wił­by wzór dla dewe­lo­pe­rów, a czas nagli. ?Na szczę­ście wie­lu dużych inwe­sto­rów budyn­ków komer­cyj­nych, szcze­gól­nie biu­ro­wych już obec­nie wdra­ża pro­gra­my dosto­so­wa­ne do przy­szłych, pod­wyż­szo­nych wyma­gań? – twier­dzi Tomasz Augu­sty­niak, pre­zes Go4Energy – ?Pra­ce te koor­dy­no­wa­ne przez spe­cja­li­stów budow­nic­twa zrów­no­wa­żo­ne­go, pozwa­la­ją nakre­ślić wie­lo­let­nie pla­ny inwe­sty­cyj­ne opar­te na opty­ma­li­za­cji zuży­cia ener­gii, co umoż­li­wi osią­gną­cie zało­żo­nych celów?. Zatem, jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem, oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi? Jed­nym z waż­niej­szych zadań, jest racjo­nal­ne osza­co­wa­nie kosz­tu opty­mal­ne­go inwe­sty­cji, opar­te na ana­li­zie kosz­tów w całym cyklu życia budyn­ku. Pola­cy potrze­bu­ją nie tyl­ko uza­sad­nień dla wdro­że­nia budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go ale i dofi­nan­so­wań, wspo­ma­ga­ją­cych inwe­sty­cje w odna­wial­ne źró­dła ener­gii i ener­go­osz­częd­ne roz­wią­za­nia.

Per­spek­ty­wy dla dewe­lo­pe­rów

Bada­nia zre­ali­zo­wa­ne na zle­ce­nie Go4Energy przez Cube Rese­arch, poka­zu­ją, że według dewe­lo­pe­rów, bar­dzo waż­nym ele­men­tem dla roz­wo­ju i wdra­ża­nia nowych tech­no­lo­gii, jest wspar­cie i pro­mo­cja ener­go­osz­częd­nych roz­wią­zań przez pol­skie pra­wo oraz zachę­ta ze stro­ny pań­stwa. Budo­wa domu pasyw­ne­go może być droż­sza o 20%, a ener­go­osz­częd­ne­go o 10%. Jed­nak inwe­sty­cja ta może się zwró­cić w cią­gu kil­ku lat, dzię­ki niż­szym kosz­tom eks­plo­ata­cji. Przed budo­wą inwe­stor zobo­wią­za­ny będzie do ana­li­zy śro­do­wi­sko­wych, tech­nicz­nych i eko­no­micz­nych moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia alter­na­tyw­nych sys­te­mów pozy­ski­wa­nia ener­gii. Co wię­cej, będzie musiał opra­co­wać doku­men­ta­cję w tym zakre­sie. ?Jeśli wyko­na się owe ana­li­zy i przy­go­tu­je się wspo­mnia­ną doku­men­ta­cję przy uwzględ­nie­niu racjo­nal­nych prze­sła­nek inwe­sty­cyj­nych i moż­li­wo­ści dane­go inwe­sto­ra, a następ­nie wdro­ży się je, poprzez pro­jek­to­wa­nie zin­te­gro­wa­ne oraz pro­ces com­mis­sio­nin­gu w trak­cie reali­za­cji budo­wy i po jej zakoń­cze­niu, efek­ty mogą być korzyst­ne dla wszyst­kich stron pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go? ? doda­je na pod­sta­wie dotych­cza­so­wych doświad­czeń Tomasz Augu­sty­niak, pre­zes Go4Energy.

Dofi­nan­so­wa­nie dla wybra­nych

Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej prze­wi­du­je dota­cje tyl­ko dla osób indy­wi­du­al­nych, na okres od 2013 do 2018 roku. Budżet wyno­si 300 mln zł i zgod­nie z zało­że­nia­mi, powi­nien wystar­czyć na dofi­nan­so­wa­nie budo­wy 12 tys. budyn­ków. Nie­ste­ty, wspo­ma­ga­nie NFO­ŚiG, uwzględ­nia wyłącz­nie dopła­ty do kre­dy­tów, czy­li nie obej­mie osób budu­ją­cych ze środ­ków wła­snych. Jak mają pora­dzić sobie ze wzro­stem wydat­ków, naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­ni w temat – dewe­lo­pe­rzy? Pod­wyż­sze­nie cen nie­ru­cho­mo­ści, nie jest z pew­no­ścią dobrym roz­wią­za­niem. Do tej pory na ryn­ku pier­wot­nym, tyl­ko 1 nabyw­ca na 4 pyta o świa­dec­two ener­ge­tycz­ne, obra­zu­ją­ce zapo­trze­bo­wa­nie budyn­ku na ener­gię. Jak poka­zu­ją sta­ty­sty­ki, nie­wie­le osób trosz­czy się o to, aby nie­ru­cho­mość gene­ro­wa­ła niż­sze kosz­ty w przy­szło­ści. Wie­dzą to dewe­lo­pe­rzy i zwra­ca­ją uwa­gę na fakt, że popyt na budyn­ki pasyw­ne (nisko­ener­go­chłon­ne) jest nie­wiel­ki. Dla­te­go też, do tej pory budo­wa­no bar­dzo mało takich obiek­tów. A prze­cież na eks­plo­ata­cję domów i miesz­kań, wyda­je­my czę­sto 60 pro­cent nasze­go budże­tu. Dzię­ki inwe­sty­cji w budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne i pozy­ski­wa­nie ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych, może­my te kosz­ty bar­dzo ogra­ni­czyć. Aby osią­gnąć zakła­da­ne cele, już od same­go począt­ku budo­wy, war­to wdra­żać pro­gra­my opty­ma­li­za­cji zuży­cia ener­gii w budyn­ku.