Raport "Przyszłość budownictwa energooszczędnego w Polsce"

Badanie branży – raport "Przyszłość budownictwa energooszczędnego w Polsce"badanie branży, raport przyszłość budownictwa energooszczędnego

Pierw­sza część deba­ty "Przy­szłość budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce, odby­ła się w listo­pa­dzie 2013 pod­czas tar­gów Future4Build z ini­cja­ty­wy fir­my Go4Energy, pod patro­na­tem Wydaw­nic­twa Mura­tor. W 2014 do gro­na Patro­nów dołą­czy­ło Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Ener­go­osz­częd­ne­go.

Deba­ta pomy­śla­na była, jako forum kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w związ­ku z wej­ściem w życie dyrek­tyw UE, mówią­cych, że od 2020 wszyst­kie nowo powsta­łe budyn­ki w Pol­sce powin­ny speł­niać wymo­gi ener­go­osz­częd­no­ści.

W trak­cie deba­ty dys­ku­tan­ci zarzu­ci­li stro­nie rzą­do­wej opie­sza­łość w trans­po­zy­cji unij­nych prze­pi­sów do pol­skie­go pra­wa. Wytknę­li Mini­ster­stwu, że wpro­wa­dza tyl­ko te ele­men­ty dyrek­ty­wy, któ­re pozwo­lą mu unik­nąć sank­cji kar­nych, ale nie prze­wi­du­je żad­nych poważ­nych pro­gra­mów wspie­ra­ją­cych ani pro­mu­ją­cych budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne w Pol­sce.

Ponie­waż deba­ta wzbu­dzi­ła duże zain­te­re­so­wa­ne bran­ży, zde­cy­do­wa­li­śmy się na jej kon­ty­nu­owa­nie. Chce­my, cyklicz­nie prze­pro­wa­dzać wśród opi­nio­twór­czych osób z bran­ży budow­la­nej, kon­sul­ta­cje. Pozwo­lą nam one na pozna­nie opi­nii bran­ży i uczy­nie­nie z niej waż­ne­go gło­su w deba­cie na temat przy­szło­ści budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go.

Zapraszamy Państwa do pobrania bezpłatnego Raportu!!!

Aby pobrać bez­płat­ny Raport – pro­si­my wypeł­nić poniż­szy for­mu­larz.


* – pole wyma­ga­ne